dr Tomasz D.Gwiazda
 Adiunkt

 ———————
Strona główna
Krótkie CV
    Publikacje
   
Książki
   
Artykuły
Moja najnowsza książka
Wypromowane prace
Dyżury
Wykładane przedmioty
 ———————
  kontakt

  Wydział Zarządzania
  WSPiZ

        
 

    Książki  
         

Dywersyfikacja Portfela Akcji Algorytmem Genetycznym
T.D.Gwiazda
rok wydania: 1997
stron: 113
język: polski

Spis treści:

Wstęp
Część I Teoria Algorytmów Genetycznych
1. Model klasycznego algorytmu genetycznego
    1.1 Prosty opis klasycznego algorytmu
           genetycznego
    1.2 Ścisła definicja klasycznego algorytmu
           genetycznego
2. Matematyczne podstawy teorii algorytmów
     genetycznych
3. Rozwinięcie klasycznego modelu algorytmu
     genetycznego
    3.1 Reprezentacja genotypu - diploid i dominacja
    3.2 Metody selekcji
           3.2.1 Modyfikacje metody klasycznej
           3.2.2 Nisze i gatunki - optymalizacja funkcji
                      multimodalnych
    3.3 Operatory genetyczne
           3.3.1 Krzyżowanie
           3.3.2 Operatory zmieniające porządek
                      - inwersja, PMX, OX, CX, mutacja
    3.4 Charakterystyka funkcji przystosowania
           3.4.1 Przekształcenia postaci funkcji
           3.4.2 Skalowanie funkcji
           3.4.3 Ograniczenia zbioru rozwiązań
    3.5 Optymalizacja wielokryterialna
    3.6 Kierunki rozwoju
    3.7 Kodowanie rzeczywiste chromosomu
Część II Teoria dywersyfikacji portfela akcji
1. Dywersyfikacja wartościowa
    1.1 Zbiór możliwości inwestycji podejmowanych w
            warunkach ryzyka
    1.2 Wartość oczekiwana stopy zwrotu akcji
    1.3 Odchylenia od wartości oczekiwanej stopy
            zwrotu - metody mierzenia ryzyka
    1.4 Inne metody mierzenia ryzyka
    1.5 Zasady wyboru papierów wartościowych przez
            inwestora
    1.6 Portfel papierów wartościowych
    1.7 Korelacja stóp zwrotu papierów wartościowych
    1.8 Stopa zwrotu i oczekiwana stopa zwrotu
            portfela
    1.9 Odchylenia od oczekiwanej stopy zwrotu
            portfela
    1.10 Określenie zbioru możliwości portfela
    1.11 Postać zbioru możliwości
2. Metoda wyznaczania portfela efektywnego
    2.1 Geometryczna interpretacja metody linii
           krytycznych, przypadek portfela
           trójskładnikowego
    2.2 Geometryczna interpretacja metody linii
            krytycznych,  przypadek portfela
            czteroskładnikowego
    2.3 Algorytm metody linii krytycznych
3. Dywersyfikacja ilościowa
Część III Model algorytmu genetycznego dla dywersyfikacji
1. Niestandardowy algorytm genetyczny dla
     dywersyfikacji ilościowej i wartościowej portfela
     akcji giełdowych
     1.1 Optymalizacji rzeczywista
            1.1.1 Kodowanie i dekodowanie chromosomu
            1.1.2 Funkcja przystosowania
            1.1.3 Operatory genetyczne
            1.1.4 Kryterium zatrzymania algorytmu
            1.1.5 Schemat algorytmu genetycznego
    1.2 Optymalizacja dyskretna
Część IV Podsumowanie
 1. Wyniki dywersyfikacji ilościowej i wartościowej
      portfela akcji giełdowych niestandardowym
      algorytmem genetycznym
2. Perspektywy rozwoju
Bibliografia

 
   

    :: Copyrights © tomaszgwiazda e-books 2006 :: webmaster ::